Regulamin Programu „Prezent za częste zakupy”

 

I.                    Wstęp

 1.        Organizatorem programu lojalnościowego „Prezent za częste zakupy" jest firma rAdvice Radosław Grzyb (dalej „Organizator”) z siedzibą w Ołoboku przy ul. Wojciechowskiego 68 c/1, 66-213 Skąpe, posiadająca NIP 9271866058, REGON: 081128560.
 2.        Program „Prezent za częste zakupy” jest skierowany dla osób kupujących kawę w sklepie Coffee Up! (www.coffee-up.pl, dalej „Sklep”).
 3.        Celem programu „Prezent za częste zakupy” jest nagradzanie Klientów nabywających produkty oferowane przez sklep Coffee Up!.
 4.        Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę działania programu „Prezent za częste zakupy” oraz określa prawa i obowiązki Uczestników.

II.      Definicje

 1.        Program „Prezent za częste zakupy”, zwany dalej „Programem”, jest zorganizowanym przez rAdvice Radosław Grzyb („Organizator”) systemem umożliwiającym nagradzanie Klientów Sklepu, na zasadach opisanych dalej w niniejszym Regulaminie.
 2.        Sklep Coffee Up! („Sklep”) to internetowy punkt sprzedaży kawy, działający pod adresem www.coffee-up.pl.
 3.        „Uczestnik” to osoba dokonująca zakupów produktów kawowych w Sklepie Coffee Up!, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4.        Cena Standardowa to cena produktu w Sklepie, nie uwzględniająca rabatów, zniżek i ofert promocyjnych.
 5.        „Baza Uczestników Programu” to lista osób, będących aktualnymi Uczestnikami Programu.

 

III.                Postanowienia Ogólne

 1.        W celu wzięcia udziału w programie, Klient musi być zarejestrowanym Klientem Sklepu Coffee Up! (www.coffee-up.pl). Na jego koncie internetowym w Sklepie gromadzą się szczegółowe informacje o każdym zakupie (o dacie, produkcie, ilości, cenie, statusie itd.); dostęp do tych danych ma zarówno Klient (po zalogowaniu), jak i Organizator. Za konkretną częstotliwość zakupów należą się określone nagrody, co opisano dalej.
 2.        Uprawnienia do otrzymania nagrody w ramach Programu nie mogą być odsprzedawane ani przenoszone przez Uczestnika na osoby trzecie.
 3.        W przypadku, gdy Uczestnik zarejestruje się w Sklepie więcej niż raz, jego zakupy nie kumulują się, a każde konto traktowane jest indywidualnie.
 4.        Stosownie do zakresu udzielonych przy rejestracji zgód, Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą mailową lub telefoniczną o aktualnych akcjach promocyjnych w Sklepie Coffee Up!.
 5.        Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do odebrania nagrody przysługuje wyłącznie Uczestnikowi i nie może być odstąpione osobom trzecim.

 

IV.                Uczestnictwo

 1.        Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2.        Uczestnik może wziąć udział w Programie wyłącznie osobiście, a uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 3.        Aby przystąpić do Programu, należy przysłać wiadomość e-mail n adres: kontakt@coffee-up.pl z tematem „Program lojalnościowy”, o treści „zgłaszam chęć udziału w Programie”. Należy podpisać się imieniem i nazwiskiem, jakie zostało wpisane podczas rejestracji do Sklepu. Przysłanie e-maila oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje ją.
 4.        Z chwilą wysłania powyższego maila, osoba zainteresowana członkostwem w Programie zostaje wpisana do bazy Uczestników Programu, a jej zakupy są od tej pory monitorowane.
 5.        Organizator w odpowiedzi na maila zgłoszeniowego odeśle wiadomość potwierdzającą. W razie nieotrzymania takiej wiadomości w ciągu 48 godzin należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem: biuro@coffee-up.pl lub pod numerem telefonu: +48 669 326 639
 6.        Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Klienta do udziału w Programie w przypadkach typu: niepełne dane osobowe, podejrzenie nadużycia, niestosowanie się do zasad prawa itd.
 7.        Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do Bazy Uczestników Coffee Up! w ciągu 48 godzin od odesłania przez Organizatora maila potwierdzającego.
 8.        Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych e-mailem na adres e-mail kontakt@coffee-up.pl, w terminie 30 dni od powstania zmiany. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

 

V.                  Zasady działania Programu

 1.        Za zakup określonej ilości kawy w określonym czasie oraz zapisanie się do newslettera Coffee Up! przysługują Uczestnikom nagrody rzeczowe.
 2.        Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego, który kupi w Sklepie co najmniej 4 kg kawy w ciągu dwóch miesięcy (60 dni) i zapisze się do newslettera Coffee Up!, otrzyma kawiarkę (niskociśnieniowy czajniczek do parzenia kawy mielonej).
 3.        Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego, który kupi w Sklepie co najmniej 12 kg kawy w ciągu pół roku (180 dni) i zapisze się do newslettera Coffee Up!, otrzyma ekspres ciśnieniowy Zelmer Piano 13Z014 lub inny, o równej lub większej wartości.
 4.        Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego, który kupi w Sklepie co najmniej 45 kg kawy w ciągu roku (365 dni) i zapisze się do newslettera Coffee Up!, otrzyma ekspres ciśnieniowy KRUPS EA8108 lub inny, o równej lub większej wartości.
 5.        O datach zakupu decyduje data otrzymania przez Organizatora płatności za zakupy wraz z przesyłką.
 6.        Po realizacji wyżej opisanych zakupów z punktów. Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania prezentu, jakim jest kawiarka. Uczestnik może również kontynuować zakupy , aby móc odebrać prezenty z poziomu drugiego (punkt 3), bądź kontynuować do poziomu trzeciego (punkt 4). W tym celu musi dokonać kolejnych zakupów (zgodnie z punktami 3 lub 4). 
  Po realizacji zakupów i odebraniu nagrody, Uczestnikowi przysługuje prawo do ponownego udziału w Programie Lojalnościowym.
 7.        W celach rozliczania Programu lojalnościowego zostają liczone wyłącznie zakupy dokonywane w cenach standardowych, tzn. nie objęte zniżkami i promocjami. W ramach programu można kupować dowolne kawy na Coffee Up! (również zestawy), nie liczą się jednak inne przedmioty, np. akcesoria.

 

VI.                Nagrody

 1.        Nagrody są przyznawane każdemu Uczestnikowi, który zapisał się do newslettera, jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu i dokonał zakupów zgodnie z podpunktami 2, 3, 4 powyżej (punkt V).
 2.        Każdy Uczestnik, któremu przysługuje nagroda, zostanie drogą mailową poinformowany o możliwości odbioru nagrody. W tym celu Uczestnik musi w ciągu miesiąca (30 dni) potwierdzić chęć odbioru oraz podać Organizatorowi dane adresowe, na jakie nagroda zostanie wysłana. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
 3.        Uczestnik ma prawo zrezygnować z odbioru nagrody. W tym celu musi dostarczyć organizatorowi osobiście podpisane oświadczenie, z którego jasno wynikać będzie rezygnacja z odebrania nagrody. W oświadczeniu powinny znaleźć się pełne dane Uczestnika.

 

VII.              Zablokowanie i usunięcie konta

 1.        Organizator może usunąć Uczestnika z bazy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub nie przestrzegał prawa ogólnego.
 2.        Organizator może również usunąć Uczestnika z bazy w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym do uczestnictwa w Programie stanie się niemożliwe.
 3.        Usunięty Uczestnik może ponownie stać się Uczestnikiem, jeżeli ustaną przyczyny blokady.
 4.        Uczestnik zostanie automatycznie usunięty z bazy Uczestników, jeśli w przeciągu pół roku (180 dni) Uczestnik nie dokonał żadnego zakupu w Sklepie Coffee Up! lub też jeśli okaże się, że podał nieprawdziwy lub nieistniejący adres e-mail (np. zostaną zarejestrowane minimum 2 zwroty ofert reklamowych wysłanych do Uczestnika drogą mailową).
 5.        W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie, składając oświadczenie o rezygnacji e-mailem (kontakt@coffee-up.pl). Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz wyraźne stwierdzenie woli rezygnacji. Z chwilą złożenia w/w oświadczenia Uczestnik zostaje usunięty z bazy Uczestników.
 6.        Uczestnik ma prawo do zrezygnowania z otrzymywania newslettera Coffee Up!, jednak wtedy rezygnuje jednocześnie z udziału w Programie.

 

VIII.            Zakończenie lub zawieszenie Programu

 1.        Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu, informując o tym fakcie z co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 2.        W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł odebrać nagrodę pod warunkiem, że dokonał wystarczającą ilość odpowiednich zakupów, pozwalających na odebranie prezentu.

 

IX.                Ochrona danych osobowych

 1.        Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

X.                  Reklamacje

 1.                    Organizator zobowiązany jest do dostarczenia Uczestnikowi nagród bez wad.
 2.                    Reklamacje dotyczące przebiegu Programu, uczestnictwa w Programie oraz nagród mogą być zgłaszane mailem na adres kontakt@coffee-up.pl
 3.                    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4.                    Organizator może poprosić osobę składającą reklamację o jej uszczegółowienie bądź uzupełnienie.
 5.                    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 6.                    Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Informacja będzie przesłana pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.

 

XI.                Zmiany Regulaminu

 1.        Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu za uprzednim 30-dniowym powiadomieniem.
 2.        Zmiany wchodzą w życie z upływem 30 dni od dnia poinformowania o nich, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian.
 3.        Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili do Programu przed publikacją zmian.
 4.        Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia w terminie 14 dni. Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@coffee-up.pl. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania stosunku prawnego z chwilą doręczenia tego oświadczenia.