WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 

Niniejsze Warunki świadczenia usługi określają zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym CoffeeUp prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.coffee-up.pl.

Sprzedawcą jest Radosław Grzyb, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą rAdvice Radosław Grzyb z siedzibą w Ołoboku, ul. Wojciechowskiego 68C/1,
66-213 Ołobok, NIP 927-186-60-58, REGON 081128560, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG – firma.gov.pl)

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu +48 61 670 31 15, lub pod adresem e-mail: sklep@coffee-up.pl.

 

§ 1 Definicje

Warunki świadczenia usługi – niniejszy regulamin, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w dalszej części zwany Regulaminem

Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej, poprzez zawarcie Umowy sprzedaży, niezwiązanej w sposób bezpośredni z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego stanowiące asortyment oferowany Klientom.

Towar, Produkt, Przedmiot sprzedaży – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego CoffeeUp.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.coffee-up.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego CoffeeUp dostępnego pod adresem internetowym www.coffee-up.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Sklep internetowy CoffeeUp prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym CoffeUp zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i spełniają wszystkie standardy wymagane dla tego typu Towaru. Ponadto Towar ten jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, Google Chrome w wersji 38 z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji Flash Player

b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Złożenie zamówienia

1. Wszystkie ceny asortymentu Sklepu internetowego CoffeeUp są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym CoffeeUp niezbędne jest założenie konta poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. Klient składa Zamówienie poprzez wybranie rodzaju Towaru, gramatury opakowania, w przypadku niektórych Produktów także sposobu mielenia oraz ilości zamawianego Towaru.

4. Po wybraniu Towaru wyświetlone zostaje nowe okno, w którym Klient otrzymuje informację o cechach wybranego Produktu, cenie za dany Produkt oraz kosztach wysyłki. Na tym etapie Klient może kontynuować zakupy poprzez dodanie do Koszyka następnych Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego CoffeeUp albo przejść do realizacji Zamówienia.

5. W przypadku przejścia do realizacji Zamówienia, Klientowi wyświetla się podsumowanie, w którym wskazana jest rodzaj zamówionego Produktu, jego opis, dostępność, cena jednostkowa, ilość zamawianego Towaru, cena za dany Produkt oraz ceny za całe Zamówienie.

6. Klient w celu przejścia do dalszego etapu składania Zamówienia zobowiązany jest do założenia konta w Sklepie internetowym. Do rejestracji konta wystarczające jest podanie adresu e-mail oraz hasła. W przypadku wcześniejszej rejestracji, przy składaniu kolejnego Zamówienia, Klient może skorzystać z wcześniej utworzonego konta.

7. W kolejnym kroku, w celu realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza podając swoje dane osobowe lub dane przedsiębiorcy (firmy) oraz adres. Klient może dodać do swojego konta kilka adresów, wybierając później z listy adresów adres dostawy oraz adres rozliczeniowy.

8. Następnie Klient wybiera sposób dostawy zamówionego Towaru. Dodatkowo może wybrać opcję zapakowania Produktu w ozdobne opakowanie (za dodatkową cenę). Na tym etapie Klient zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu.

9. Ostatnim krokiem zmierzającym do realizacji Zamówienia jest wybranie przez Klienta sposobu płatności. Sklep internetowy CoffeeUp umożliwia dokonanie płatności za zamówiony Towar przelewem albo przez skorzystanie z płatności online (Płacę teraz PayU).

10. Do ostatecznego potwierdzenia dokonania Zamówienia, Klient może kontynuować zakupy poprzez dodanie nowych Produktów do koszyka.

11. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma informację o dokonanych zakupach na adres e-mail, który podał w trakcie procesu rejestracji konta w Sklepie internetowym CoffeeUp. Natomiast po dokonaniu płatności Klient otrzyma e-maila z informacją o otrzymaniu przez Sprzedawcę określonej kwoty wynikającej z wartości Zamówienia oraz pozostałych kosztów.

12. Podanie błędnych, nieprawidłowych danych w procesie składania Zamówienia, w szczególności przy wypełnianiu formularza, o którym mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, skutkować może niemożliwością zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę.

13. Zamówienia składane poprzez stronę internetową Sklepu internetowego CoffeeUp można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

14. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

15. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego CoffeeUp w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

16. Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy usunięcia konta założonego w trakcie składania Zamówienia. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych niezbędnych w procesie realizacji Zamówienia, w tym danych osobowych.

17. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia, w przypadku płatności przelewem albo płatności online (Płacę teraz PayU), pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient w trakcie składania Zamówienia może wybrać sposób dostarczenia Towaru. Koszty przesyłki określone są w podsumowaniu, które wyświetlone zostaje Klientowi w trakcie procesu składania Zamówienia.

3. Zamówiony Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin. Przy wyborze płatności przelewem powyższy termin zaczyna biec od zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy (zazwyczaj 1-2 dni robocze). Natomiast przy wyborze płatności online (Płacę teraz PayU) powyższy termin odnosi się do Zamówień złożonych przez Klienta w dniach od niedzieli do czwartku. Zamówienia składane w piątek i sobotę wysyłane będą przez Sprzedawcę najwcześniej w poniedziałek.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wskazanymi w podsumowaniu, które wyświetlone zostaje w trakcie procesu składania Zamówienia.

5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru osobistego w Sklepie CoffeeUp, odbiór zamówionego Towaru następuje pod adresem: ul. Różany Zakątek 40/4, 62-070 Dąbrówka /k. Poznania

 

§ 5 Płatność za towar

1. Klient podczas składania Zamówienia wybiera sposób płatności za zamówiony Towar. Sprzedawca umożliwia zapłatę za zamówiony Towar poprzez wybranie przez Klienta jednej z dwóch możliwości: płatność przelewem albo płatność online (Płacę teraz PayU)

2. Klient przy złożeniu Zamówienia wybiera, czy wraz z zamówionym Towarem ma być wysłany paragon lub faktura VAT.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku, Nr 22, poz. 271 z późn. zm. / dalej zwana: ustawą konsumencką) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem powyższego terminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres osobistego odbioru towaru ze Sklepu internetowego CoffeeUp, tj. ul. Różany Zakątek 40/4, 62-070 Dąbrówka /k. Poznania.

4. Zgodnie z ustawą konsumencką, możliwości zwrotu nie podlegają także:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Reklamacja Towaru

1. Wszelkie reklamacje powinny być składane bezpośrednio u Sprzedawcy.

2. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt do Sprzedawcy pod adres: ul. Różany Zakątek 40/4, 62-070 Dąbrówka /k. Poznania wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym (link do załącznika).

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. (ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Klient traci uprawnienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

3. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta, podmiotom prowadzącym systemy płatności online oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 9 Zmiany Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient przed dokonaniem kolejnych Zamówień zobowiązany jest do akceptacji postanowień Regulaminu, które uległy zmianie. W przypadku braku akceptacji w/w zmian Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie internetowym.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych jego postanowień.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności:

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Kodeks cywilny,

b) ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

c) ustawa z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny